Regulated by RICS


Asbest

Asbest

Een veilige werk- en leefomgeving is belangrijk. Bij eigendomsoverdracht, renovatie, exploitatie en financiering van vastgoed is zekerheid over de afwezigheid van asbest daarom gewenst. En als er onverhoopt asbest aanwezig blijkt is het zaak om de risico’s daarvan op een slimme manier te beperken. Of om het asbesthoudende materiaal zo kosteneffectief mogelijk te laten saneren - zonder onnodige onderzoeken vooraf. Praktisch en doelgericht. Asbestonderzoek, kostenraming, aanbesteding van- en directievoering bij asbestsanering - u kunt het allemaal zonder zorgen aan onze specialisten overlaten. Hofstede cs is gedegen, deskundig en werkt snel en kostenbewust. Onafhankelijk en zonder enig ander belang dan dat van u.

Bouwwerken en objecten die vóór 1994 zijn gerealiseerd kunnen asbesthoudende materialen bevatten. In totaal zijn er maar liefst 3500 asbesttoepassingen bekend. Het in kaart brengen van een gebouw voor wat asbest betreft is daarom het werk van experts. Hofstede cs voert jaarlijks vele asbestonderzoeken uit volgens de SC-540, zowel voor winkelcentra, bedrijfs- en winkelpanden, fabriekscomplexen als grote woningportefeuilles. Onze inspecteurs zijn ervaren specialisten. Indien een materiaal mogelijk asbest bevat wordt een monster genomen voor analyse, die bij een onafhankelijk laboratorium wordt onderzocht. Indien er asbest aanwezig blijkt maken we een eerste inschatting van risico’s. Als dat nodig is voeren we een risicobeoordeling uit, conform NEN 2991. Ook daarbij schakelen we een extern, onafhankelijk laboratorium in en hebben we geen financieel belang. U ontvangt de resultaten en conclusies helder, concreet en overzichtelijk gerapporteerd. Zodat u als vastgoedeigenaar, vastgoedbeheerder, makelaar of taxateur precies weet hoe het er voor staat.

Als er onverhoopt asbesthoudende materialen aanwezig zijn kan verwijdering nodig zijn – uit het oogpunt van risico’s of in verband met sloop of renovatie. Hofstede c kan dan het aanbesteden, begeleiden en opleveren van de asbestsanering probleemloos verzorgen. Ook op het vlak van projectbegeleiding hebben we veel ervaring en expertise in huis. Voor zowel klein- en grootschalige asbestsaneringen en eventueel herstelwerk verzorgen we de aanbesteding. We nodigen aannemers uit voor aanwijzingen ter plaatse, we beoordelen offertes en adviseren in de gunning van het werk. Daarnaast stellen we het Plan van Aanpak op, maken we planningen, overleggen we met huurders en/of bewoners en verzorgen we de contacten met overheidsinstanties. We verzorgen de sloopmelding en vragen vergunningen en ontheffingen aan bij gemeenten. Tijdens de sanering controleren we de kwaliteit van het werk, houden we de planning strak en voorkomen we problemen met doortastend optreden. Wij schakelen onafhankelijke (externe) laboratoria in voor visuele inspecties en vrijgavemetingen zodat ook hier belangenverstrengeling wordt voorkomen. Onze adviseurs hebben allemaal een bouwkundige achtergrond met een scherp oog voor kwaliteit en kosten. Ter documentatie stellen we na afloop van de werkzaamheden een evaluatierapport op. Op deze manier ligt ook voor de toekomst het verloop en het resultaat van de sanering goed vastgelegd.

Door onze jarenlange ervaring, integriteit en transparantie worden we ook vaak ingeschakeld voor second opinions. Die geven we graag, objectief en goed onderbouwd. Daarnaast stellen we, voor bijvoorbeeld financiering en taxaties, kostenramingen voor asbestsaneringen op. Op die manier wordt waardevermindering van vastgoed inzichtelijk en/of kunnen budgetten worden gereserveerd.

Ruben  Breuls
Ruben Breuls
Adviseur Asbest & Bodem
ruben@hofstedeadvies.nl
06 - 34 49 15 43
Lex  Dol
Lex Dol
Adviseur Asbest
lex@hofstedeadvies.nl
06 - 15 09 46 48
Mark  Leedekerken
Mark Leedekerken
Adviseur Asbest
mark@hofstedeadvies.nl
06 - 28 83 76 44